นายกฯ เซ็นแต่งตั้ง 185 อรหันต์ เดินหน้าปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-16 20:15:14

นายกฯ เซ็นแต่งตั้ง 185 อรหันต์ เดินหน้าปฏิรูปประเทศ 13 ด้านนายกฯ เซ็นแต่งตั้ง 185 อรหันต์ เดินหน้าปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน "ปรีดี ดาวฉาย - บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -สมคิด เลิศไพฑูรย์ -สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม" มีชื่อร่วมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนาม ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่งๆ (ฉบับที่ 2 ) เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2563 เป็นต้นไปโดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และมีมติมือวันที่ 5 กรกฎาคม2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประทศ พ.ศ. 2560 แล้วนั้นเนื่องจากต่อมาประธานกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศบางคนพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 16 และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปเสนอให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านอื่นเพิ่มขึ้นตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติแผนและชั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ประกอบกับอำนาจของนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการเดิมและกรรมการที่ไต้รับแต่งตั้งใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และเพื่อให้คณะกรรมการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงพร้อมกันจึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆและใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้เครดิตแหล่งข้อมูล : bangkokbiznews.com
ขอบคุณข้อมูลจาก: https://tnews.teenee.com/politic/162213.html


โพสต์อื่นๆ
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-05-28 09:55:44
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 28 พ.ค.63